کامبیز شورکی شنبه 9 فروردین 1393 05:54 قبل از ظهر نظرات ()

دختره باز چــــــه مرگته كه باشـــمان راه نمیای
بس كو ذلیل مرده بسه دیه از جانم چی میخوای
 خبر بشــم رسیده كه عشــق یكی دیـــــــــه شدی..

من ماندم و سایه ی خودم چطــوری باور بكــنم
حالا كه نیستی من شبـــا با عشق كی سر بكــنم
حالا كه نیستی عشقــكم از دست تو دغ میكنـــم
اگه مـــه مردم بــی خدا خونــــم و گردن تونـــه

چنیـــــــه داغ دوری یـــه گوشه كــــز بگیــشم
نه بــــــــاورم نمیشه بخــــــوای بری زپـــیـشم
هق هقـــــــمه نگاه كن امشـو كارم تمـــــــــامه
دارم دیوانــــــه میشم ببیــــن چه كردی با مـــن
بچو میـــــــگه كه زیدگم خیـــــلی قشنگتر تونه
ای سیا سوخته ی بی خـــــدا داره روانیم میكنه
بذا بشم حرفه بزنه بـــــــذار به ریـــــــشم بخنه
یه روز پشیـــــــــــمان میشه و ایندفه نوبت منه